Utredningens innehåll

Kortfattat om huvudbetänkandet:

I huvudbetänkandet skriver utredningen om bl a vinstbegränsningar. Reepalus utredning vill begränsa välfärdsföretagens maximala avkastning till sju procent plus statslåneräntan på företagets bokförda operativa kapital.

  • Förslaget om vinsttak i relation till ett lågt bokfört operativt kapital ger en så låg rörelsemarginal att det i praktiken innebär ett vinstförbud för de allra flesta privata välfärdsföretag.
  • Välfärdsföretagens möjligheter att bygga upp ekonomiska buffertar blir minimalt vilket gör dem mycket sårbara.
  • Avkastning på bokfört operativt kapital är ett avkastningsmått som framför allt är tillämpbart på kapitalintensiva bolag, inte på välfärdens tjänsteföretag med små bokförda tillgångar.
  • Det här är en principiell fråga som också kan komma att drabba företag i andra branscher

Kortfattat om slutbetänkandet:

  • Den mest centrala frågan är fortfarande att begränsa vinsterna hos privata välfärdsaktörer och utredningen anser att kvalitetskrav fungerar dåligt för detta ändamål.
  • Det är enligt utredningen överhuvudtaget svårt – nästan omöjligt – att mäta kvalitet i välfärdstjänster utan att bygga upp en enorm administration.
  • Utredningen menar att kvalitetsutveckling inte är möjlig vid upphandlingar av välfärdstjänster.
  • Utredningen vill öka insynen i de privata utförarnas verksamhet.
  • Utredningen betonar vikten av att sätta individen i centrum och att ha en bättre samordning inom vård och omsorg, samt att det måste finnas förtroende för medarbetarna i styrningen av välfärden
  • Utredningen anser att offentligt finansierad sjukvård som utförs av en privat aktör bör bedrivas i en separat juridisk person.

Huvudbetänkandets förslag i längre sammandrag

Här följer en längre sammanfattning av det första delbetänkandets förslag och konsekvenserna av detta. För en mer utförlig analys kan man även ta del av bland annat Svenskt Näringslivs remissvar.

En begränsning av rörelseresultatet i relation till operativt kapital.

Maximalt tillåtet rörelseresultatet ska vara statslåneräntan med ett tillägg på sju procentenheter multiplicerat med operativt kapital vid föregående räkenskapsårs utgång. Likviditet som kan motiveras utifrån verksamhetens behov kan ingå i operativt kapital. Kassa/bank som överstiger 10 procent av omsättningen kan endast i undantagsfall anses vara befogat ur verksamhetssynpunkt.

Särskilda regler för tillfälliga övervinster och hantering av år med sämre resultat

Det ska vara möjligt att vid t ex uppstart kompensera för negativa rörelseresultat samt dålig lönsamhet under de tre föregående räkenskapsåren. Tillfälliga övervinster kan vara tillåtna men ska återföras påföljande räkenskapsår.

Begränsade möjligheter för värdeöverföringar utöver tillåtet rörelseresultat

Inga värdeöverföringar från den juridiska personen får göras utöver det tillåtna rörelseresultatet. Exempelvis att ägare eller närstående tar ut löner som är högre än vad som är marknadsmässigt motiverat, att lokaler hyrs till överpriser av ägare eller av ett bolag som ägs av närstående till ägare eller kringgåenden genom t.ex. inköp av varor och tjänster.

Tillstånd, tillsyn och sanktioner

Statens skolinspektion och Inspektionen för vård och omsorg ska ha ansvaret för tillståndsprövning och tillsyn av de föreslagna bestämmelserna. De ska pröva om sökanden kommer att uppfylla kraven på ett begränsat rörelseresultat och de andra kraven som ställs, dels ha tillsynsansvar över att kraven på begränsat rörelseresultat följs och att värdeöverföringar utöver rörelseresultatet inte sker.

Alla med tillstånd att ta emot offentlig finansiering ska årligen lämna en årsredovisning till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheterna ska även kunna begära in annan information som gör det möjligt att bedöma om kravet på att följa regleringen är uppfyllt. Tillsynsmyndigheterna bör även kunna begära att den juridiska person som har tillstånd lämnar in ekonomisk dokumentation om affärer med närstående.

Ekonomiska sanktioner ska vara den normala påföljden vid överträdelse av reglerna. Beloppet föreslås vara relaterat till företagens omsättning. Tillstånd ska kunna återkallas vid allvarliga överträdelser.

Upphandling av tillfälliga asylboenden

De tillståndskrav och vinstbegränsningskrav som föreslås inom övriga delar av välfärdssektorn bör inte införas för privata asylboenden.

Ägar- och ledningsprövning

Utredningen föreslår att den krets, vars lämplighet ska prövas vid en ägar- och ledningsprövning, omfattar VD eller annan med ett bestämmande inflytande över verksamheten samt av styrelse och ägare med ett väsentligt inflytande över verksamheten. Dessa ska genom tidigare erfarenhet eller på annat sätt styrka att de har insikt i de föreskrifter som krävs för att bedriva verksamheten. Vidare krävs att samtliga företrädare för den juridiska personen i övrigt bedöms lämpliga.

Krav på ekonomisk stabilitet

Utredningen föreslår att ett krav införs på att tillståndsinnehavaren ska ha ekonomiska förutsättningar att uppfylla de föreskrifter som gäller för verksamheten. Om exempelvis antalet elever minskar på en skola så att verksamheten visar stora underskott kan detta medföra att tillståndsmyndigheten ingriper om inte huvudmannen kan visa att denna har ekonomiska medel genom exempelvis en bankgaranti för att hantera efterfrågeminskningen.

Ett mer flexibelt regelverk för upphandling av välfärdstjänster

Upphandlingar av välfärdstjänster vars värde understiger tröskelvärdet på 750 000 euro föreslås undantas från den nya lagen (2017:000) om offentlig upphandling (nya LOU). Upphandlingar av välfärdstjänster vars värde överstiger 750 000 euro föreslås regleras i ett nytt kapitel i LOU. Vid sådana upphandlingar ska upphandlande myndigheter själva kunna utforma upphandlingsförfarandet. Deltagandet i ett upphandlingsförfarande ska under vissa förutsättningar reserveras för organisationer som bl.a. återinvesterar vinst i verksamheten.

En ny LOV för att stimulera mångfald

Utredningen föreslår att en ny lag om valfrihetssystem ska ersätta nuvarande LOV. Utredningen föreslår att lagen ska gälla generellt för tjänster som omfattas av vissa angivna lagar, såsom HSL, SoL och LSS. I den nya lagen om valfrihetssystem införs ytterligare grunder för när en sökande får uteslutas. Utredningen föreslår vidare att det i lagen ska anges att kommuner och landsting ska se till att avtal som ingås inom ramen för ett valfrihetssystem innehåller villkor som gör det möjligt att avsluta avtalet om kommunen eller landstinget beslutar att avsluta valfrihetssystemet.

Samordnad information för samverkan med idéburen sektor

Upphandlingsmyndigheten föreslås få i uppdrag att arbeta med informationsinsatser gentemot kommuner och landsting i frågor som rör möjligheterna till samverkan med idéburen sektor, samt möjligheterna att underlätta för dessa aktörer som utförare av välfärdstjänster.

Ekonomisk redovisning på enhetsnivå föreslås ej

Verksamhet ska bedrivas i juridisk person

Välfärdsverksamhet ska drivas inom en separat juridisk person. Det ska därmed inte vara möjligt att bedriva annan typ av verksamhet inom ramen för samma juridiska person.