Skriv remissvar

Varför företag bör skriva ett remissvar?

En väl fungerande välfärd där skattepengar används effektivt är inte bara en fråga för företagen som är verksamma i de direkt berörda branscherna. Hela det svenska näringslivet är beroende av att vi har tillgång till välfärdstjänster som levereras med hög kvalitet och där skattepengarna används effektivt.

Förslagen om vinstbegränsningar bygger på en bild av näringslivet som har lite med verkligheten att göra. I själva verket visar otaliga undersökningar och jämförelser att kvaliteten i välfärdstjänsterna som produceras av privata utförare är minst lika hög – ofta högre – än kvaliteten som produceras hos offentliga utförare.

I utredningens andra delbetänkande menar man att det i princip inte går att mäta och styra denna typ av verksamhet utifrån olika kvalitetsmått. Detta görs dock redan idag i näringslivet men även i offentlig sektor.

Därför är det viktigt att företag svarar på remissen och försvarar näringslivets roll i samhället men även att man berättar om det kvalitetsarbete som bedrivs redan idag för att sprida kännedom om det arbete som genomförs.

Så skriver du ett remissvar

Om du inte vill att förslagen i Reepalus välfärdsutredning ska bli verklighet är det viktigt att du bidrar med dina synpunkter i ett remissvar till Regeringskansliet.

Det är inte svårt att skriva ett remissvar. Det kan vara långt eller kort men tag chansen att lämna dina synpunkter. På sidan med remissvar som kom in till huvudbetänkandet kan du se många olika exempel på hur ett remissvar ser ut men det är bra att följa punkterna nedan. Man kan också skicka med bilagor, till exempel om företaget har gjort en kvalitetsredovisning som kan utgöra ett konkret exempel på hur kvalitetsmätning går till i verkligheten.

Du kan också utgå från vår remissmall (Wordmall_Reepalu2) som ger vägledning i hur ett remissvar kan utformas.

Mejla remissvaret till fi.registrator@regeringskansliet.se. Ange ”Remissvar avseende Välfärdsutredningens delbetänkande ”Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)” i ämnesraden.

Här är några punkter att tänka på:

  • Skriv kort, enkelt och var konkret. Undvik fackuttryck och förkortningar. Ett remissvar behöver inte vara längre än en sida men kan också vara långt om man har ingående synpunkter.
  • Var tydlig med om du håller med förslaget eller är emot förslaget
  • Ange att ditt remissvar avser ”Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)”
  • Berätta kort om ditt företag, vad ni gör, var ni finns, hur många medarbetare ni är och hur många kunder/brukare som berörs av er verksamhet samt hur förslaget skulle påverka verksamheten.
  • Skriv en sammanfattning där du gör ditt ställningstagande tydligt. Det måste vara lätt att förstå om du instämmer i eller motsätter dig förslagen.
  • Följ utredningens disposition för synpunkter på olika avsnitt.
  • Mer information om att skriva remiss och exempel på hur ett remissvar kan utformas finns i skriften Svara på remiss – hur och varför.