Bakgrund

Efter valet 2014 uppstod ett parlamentariskt läge där Socialdemokraterna och Miljöpartiet tvingades söka stöd hos Vänsterpartiet för att få igenom sin budget. Vänsterpartiets krav för att stötta regeringen var att det skulle tillsättas en utredning för att ta fram ett förslag på hur man ska gå tillväga för att stoppa vinstdrivande företag inom välfärdssektorn. Regeringen och Vänsterpartiet tecknade en överenskommelse om att tillsätta en utredning som senast 2016 skulle lägga ett förslag om hur vinster i välfärden kan begränsas. Denna utredning tillsattes under ledning av tidigare kommunalrådet i Malmö, Ilmar Reepalu, den 5 mars 2015. Efter ett utskottsinitiativ fick utredningen ett tilläggsdirektiv som handlade om att man också skulle utreda bland annat hur högre kvalitetskrav kan användas för att styra välfärden.

Utredningen presenterade sitt huvudbetänkande den 8 november 2016.

Ett flertal näringslivsorganisationer gick tillsammans ut och uppmanade och stöttade företagare i att skicka in remissvar där de förklarar hur förslaget skulle slå mot deras verksamhet. Enligt uppgift har det aldrig tidigare kommit in så många remissvar till regeringskansliet.

Den 8 maj 2017 presenterades det slutbetänkande som var ett resultat av tilläggsdirektivet. Detta betänkande är nu ute på remiss, remisstiden går ut 11 september 2017. Därefter ska regeringen behandla inkomna remissvar och utifrån detta besluta om man i riksdagen ska presentera en proposition om ny lagstiftning och hur den propositionen i så fall ska se ut. Det ansvariga statsrådet, civilminister Ardalan Shekarabi, har tidigare meddelat att han avser att presentera en sådan proposition under mandatperioden 2014-2018.

Utredningens uppdrag

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster samt att se över de regelverk som används när privata aktörer anförtros att utföra välfärdstjänster. Vidare har det ingått att analysera frågor som berör öppenhet och insyn när det gäller hur offentliga medel används, prövning av de privata aktörernas ägare och ledning samt tillfälliga boenden för asylsökanden.

Utredningens uppdrag omfattar verksamhet inom skolväsendet och äldreomsorgen samt sådan hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL). Tandvård ingår inte. Vidare omfattas hem för vård och boende (HVB) och all verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) som bedrivs i privat regi liksom all verksamhet som är kopplad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Timeline

2017
11 september

Deadline för att svara på slutbetänkandet

Remisstiden gick ut 11 september 2017. Regeringen meddelade dock redan i augusti att man våren 2018 kommer att presentera en proposition om ny lagstiftning i riksdagen.
8 maj

Slutbetänkandet presenteras

Den 8 maj 2017 presenterades utredningens slutbetänkande som var ett resultat av tilläggsdirektivet. Detta är nu ute på remiss.
24 februari

Deadline för remissvar

Sista dag för remissvar till Finansdepartementet.
2016
8 november

Ordning och reda i välfärden

Välfärdsutredningen överlämnade sitt betänkande ”Ordning och reda i välfärden” till regeringen.
2015
5 november

Tillägsdirektiv

Regeringen gav ett tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen för att komma vidare med några av Ägarprövningsutredningens förslag och beakta riksdagens tillkännagivanden på området. Utredningen ska bland annat utreda utökad tillståndsplikt på socialtjänstens område samt definiera vilka insatser inom hemtjänst som kan omfattas av tillståndsplikt. Läs mer.
15 oktober

Utredningstiden förlängs

Regeringen beslutade att förlänga utredningstiden för delar av Välfärdsutredningens uppdrag. Välfärdsutredningen skulle ha redovisat sitt uppdrag i de delar som rör lagen om valfrihetssystem, LOV, i ett delbetänkande den 1 november 2015. Utredningen får nu presentera uppdraget i sin helhet i slutbetänkandet den 1 november 2016. Den särskilde utredaren Ilmar…
5 mars

Utredningen initieras

Regeringen beslutade att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras (dir. 2015:22).